wzracing

19. September 2019

Starke Teamleistung wird belohnt

10.000 be­geis­ter­te Fans lie­ßen sich das span­nen­de Meis­ter­schafts­fi­na­le der ADAC MX Mas­ters in Holz­ger­lin­gen nicht ent­ge­hen. Auch der Wet­ter­gott leg­te sich Mit­te Sep­tem­ber noch ein­mal rich­tig […]